sitelogo
Specialistisch juridisch advies en betrokken rechtsbijstand

Advocatenkantoor Van Kempen helpt ondernemers en particulieren in onder andere het Arbeidsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht, Contractenrecht 
en Incassorecht

Specialisaties

Advocatenkantoor Van Kempen heeft haar eigen specialisaties. Daarin wordt u de kwaliteit geboden die u als klant mag verwachten en die vaste klanten van mij gewend zijn. Ik ben gespecialiseerd in het:

 Algemeen ondernemingsrecht

Ondernemen is (korte termijn) beslissingen nemen. Het op de hoogte zijn met relevante juridische regels uit het Ondernemingsrecht en Vennootschapsrecht is daarbij van belang. Ondernemers beschikken daarvoor vaak niet over de vereiste (actuele) kennis en tijd.

Advocatenkantoor Van Kempen is specialist in het Ondernemingsrecht en adviseert en begeleidt ondernemingen en ZZP-ers in ondernemingsrechtelijke en vennootschapsrechtelijke kwesties.

 Voorbeelden van onderwerpen waar Advocatenkantoor Van Kempen zich in haar ondernemingsrechtpraktijk mee bezig houdt zijn:

 • Voorbereiden of bijwonen van algemene vergadering van aandeelhouders (Ava)
 • Opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst
 • Opstellen van statuten (besloten vennootschap (BV), stichting e.d.)
 • Optreden als advocaat Ondernemingsrecht in een aandeelhoudersgeschil
 • Procederen als advocaat voor de Ondernemingskamer
 • Ontslag van een bestuurder
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Adviseren over rechtsvorm van onderneming  ((flex)BV, naamloze vennootschap (NV) vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) stichting, eenmanszaak e.d.)
 • Optreden in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer
 • Opstellen en beoordelen van maatschapsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of commercieel contract.

 Arbeidsrecht

Als werkgever en werknemer kunt u te maken krijgen met een arbeidsrechtelijk probleem dat u zo snel mogelijk van tafel- en zo goed mogelijk geregeld wil hebben. Advocatenkantoor Van Kempen kan u daarbij helpen door advies te geven over een lopende arbeidsrechtelijke kwestie, door te bemiddelen in geval van een arbeidsconflict of door op te treden in een rechtszaak als uw Arbeidsrecht advocaat indien u er samen niet uitkomt.

 Voorbeelden van onderwerpen waar Advocatenkantoor Van Kempen zich als arbeidsrechtspecialist mee bezig houdt zijn het geven van arbeidsrechtelijk advies en voeren van rechtszaken (bijvoorbeeld kort geding) over:

 • ontslag (op staande voet) in verband met disfunctioneren, arbeidsconflict, bedrijfseconomische omstandigheden, zieke werknemer
 • ontslag UWV ( aanvragen ontslagvergunning of voeren verweer)
 • ontbinding of opzegging arbeidsovereenkomst
 • ontslagvergoeding (gouden handdruk of afvloeiingsregeling)
 • schorsen (op non-actief stellen) werknemer;
 • positie statutair directeur
 • reorganisatie, Sociaal Plan, medezeggenschap, collectief ontslag
 • re-integratie zieke werknemer, arbeids(on)geschiktheid
 • opstellen, wijzigen of beoordelen arbeidsovereenkomst, arbeidscontract,  arbeidsvoorwaarden, personeelsreglement, rechtspositieregeling
 • opstellen, wijzigen of beoordelen concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding
 • CAO kwesties
 • flexibel werken, flexibele arbeidsrelaties (uitzendovereenkomst, oproepovereenkomst, freelance overeenkomst)
 • payrolling, detachering, samenwerking
 • uitkering WW, WIA, ZW e.d. 

 Huurrecht woonruimte en (overige) bedrijfsruimte

Tussen huurders en verhuurders van woonruimte, bedrijfsruimte (winkel, restaurant, hotel e.d.) en overige ruimte (kantoorruimte, praktijkruimte e.d.) ontstaan vaak huurgeschillen over (het wijzigen van) de huurprijs, het beëindigen van de huurovereenkomst, onderhoud, gebreken en wanbetaling. Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom verstandig om een advocaat Huurrecht in te schakelen en een goed huurcontract en algemene huurvoorwaarden te laten opstellen.

Ontstaan er desondanks problemen en komt u hier niet samen uit dan kan een Huurrecht advocaat u helpen bij het oplossen van het huurgeschil.

Advocatenkantoor Van Kempen is gespecialiseerd in het Huurrecht. Als Huurrechtspecialist adviseert Advocatenkantoor Van Kempen verhuurders en huurders van (overige) bedrijfsruimte en woonruimte en spannen wij als Huurrecht advocaat een rechtszaak aan indien een huurconflict niet onderling kan worden opgelost. 

Voorbeelden van onderwerpen waar Advocatenkantoor Van Kempen zich als huurrechtspecialist mee bezig houdt zijn:
 • Incasso huur in geval van wanbetaling
 • Vaststellen of aanpassen van de huurprijs
 • Oplossen huurgeschil (waar nodig door een rechtszaak (kort geding) aan te spannen)
 • Renovatie, gebreken, onderhoud, herstelplicht huurder
 • Beëindigen van huurovereenkomst (opzegging en/of ontbinding huurovereenkomst)
 • Opzeggingsgronden verhuurder (dringend eigen gebruik e.d.)
 • Opzeggingstermijn
 • Termijnbescherming van huurder bedrijfsruimte
 • Indeplaatsstelling
 • Ontruiming van bedrijfsruimte of woning, ontruimingsbescherming huurder
 • Huurbescherming
 • Schadevergoeding verhuurder
 • Recht op medehuur of onderhuur
 • Opstellen en beoordelen huurovereenkomst of huurbeding

 

 Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

Een goed contract is het halve werk. U voorkomt hiermee geschillen over het uitleggen of uitvoeren van het contract tussen u en uw contractspartner. In de praktijk komt het regelmatig voor dat één van de partijen zich niet aan de gemaakte (mondelinge) afspraken houdt of er onduidelijkheid ontstaat over de gemaakte afspraken. Het is daarom verstandig om een contract en algemene voorwaarden door een specialist in het Contractenrecht te laten opstellen of vóór ondertekening te laten beoordelen. Wij kunnen u daarbij helpen.

Komt één van de partijen haar verplichtingen niet na (wanprestatie) of ontstaat er een conflict over het contract dan kan Advocatenkantoor Van Kempen u helpen bij het aanmanen en ingebreke stellen van de schuldenaar, het beëindigen van uw overeenkomst, het incasseren van uw vordering, het leggen van beslag door een deurwaarder en het voeren van een rechtszaak om het conflict op te lossen of schadevergoeding te vorderen.

Voorbeelden van onderwerpen waar Advocatenkantoor Van Kempen zich in het Contractenrecht (Aansprakelijkheidsrecht) mee bezig houdt zijn:
 • Opstellen en beoordelen van overeenkomsten, algemene voorwaarden, reglementen (arbeidsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst, personeelsreglement, huurovereenkomst, huurvoorwaarden, aandeelhoudersovereenkomst, statuten, samenwerkingsovereenkomst, maatschapsovereenkomst e.d.)
 • Opzeggen of ontbinden van een overeenkomst
 • Aanmanen en ingebreke stellen contractspartij in geval van wanprestatie
 • Vorderen schadevergoeding of schadeloosstelling
 • Innen vordering in een incassoprocedure
 • Leggen beslag door deurwaarder
 • Onderhandelen over inhoud van het contract, concurrentiebeding e.d.
 • Onredelijke bedingen
 • Opstellen en beoordelen bijzondere bedingen (concurrentiebeding, relatiebeding e.d.)

Incassorecht

Niets is zo vervelend als werk verrichten of producten leveren en er niet voor betaald krijgen. Wordt een factuur ondanks uw betalingsherinneringen en aanmaningen niet betaald dan is het verstandig een incassobureau of incasso advocaat in te schakelen om uw factuur te innen. Een aanmaning of ingebrekestelling van een incasso specialist heeft vaak meer impact op uw schuldenaar en bovendien kan uw incasso advocaat of incassobureau door een deurwaarder (conservatoir) beslag laten leggen wat de wanbetaler vaak een extra prikkel geeft om tot betaling over te gaan. Leidt ook deze maatregel niet tot het gewenste resultaat dan kan de incasso advocaat een rechtszaak aanspannen en, waar nodig, door een deurwaarder (executoir) beslag laten leggen ter inning van uw geldvordering.

 Advocatenkantoor Van Kempen is specialist in incassozaken en helpt bedrijven, ondernemers en ZZP-ers bij het innen van onbetaalde facturen. Voorbeelden van onderwerpen waar Advocatenkantoor van Kempen zich in het Incassorecht mee bezig houdt zijn:

 • Aanmanen (ingebreke stellen) wanbetaler
 • Dagvaarden schuldenaar
 • (Conservatoir) beslag leggen door een deurwaarder om te voorkomen dat u later geen verhaal vindt op diens vermogen
 • Optreden als incasso advocaat in procedures (kort geding)
 • (Executoir) beslag leggen door een deurwaarder om het vermogen van de debiteur uit te winnen


Inschrijving rechtsgebiedenregister Nederlandse orde van advocaten
 
Ilja van Kempen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd:

 •  Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Huurrecht
 • Sociaal-zekerheidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Mr. Ilja van Kempen

Mr. Ilja van Kempen

Advocaat/eigenaar

LinkedIn-profiel van Ilja van Kempen-Kok
           weergevenProfiel van Ilja van Kempen-Kok

k
Contact

Jan van Galenstraat 31

1272 BA Huizen

T: 035 785 03 63

F: 035 799 01 17

E: info@advocatenkantoorvankempen.nl